image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5
Lượt xem: 51
Sáng 30/9, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sáng 30/9, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Các tập thể được UBND huyện khen thưởng trong 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Tiến Phong, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Xuân Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Lương Minh Huệ, Chủ tịch Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố; Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, các cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Dự tại điểm cầu các xã thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, HTX trên địa bàn.

Qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể trên địa bàn huyện có bước chuyển biến rõ nét.  Nhiều mô hình kinh tế tập thể, HTX được hình thành, củng cố, đổi mới; xuất hiện một số mô hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Liên kết giữa các HTX và với các đơn vị, tổ chức kinh tế khác được tăng cường, bước đầu phát huy hiệu quả. Đặc biệt, trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, các mô hình kinh tế tập thể, HTX đã trở thành thành tố tích cực trong Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển thêm sản xuất, dịch vụ mới; hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ thành viên, kinh tế gia trại, kinh tế trang trại, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và tăng cường sự gắn kết cộng đồng, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động nhàn rỗi ở nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn truyền thống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở.

 

Các cá nhân được khen thưởng

Số lượng HTX không ngừng được phát triển, từ năm 2001 đến nay đã thành lập mới 36 HTX (tăng 92%); số lượng thành viên HTX tăng trên 6.400 thành viên (tặng 103,2%). Doanh thu bình quân của HTX trung bình đạt 3,2 tỷ đồng/HTX/năm. Lợi nhuận bình quân đạt 90 triệu đồng/HTX/năm, tạo việc làm cho 1.100 lao động/năm. Dự kiến đến thời điểm cuối năm 2021, thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động của HTX đạt 44 riệu đồng/người/năm

Đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đã khẳng định các mô hình kinh tế tập thể là một trong những nhân tố tích cực, có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những thành tích mà các HTX đã đạt được trong thời gian qua. Về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX phát triển trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của HTX trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; các HTX cần quan tâm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đội ngũ quản lý, ban kiểm soát trong việc thực hiện các quy định của Luật và điều lệ HTX; các phòng ban ngành hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, HTX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới