image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo Về việc tổ chức Lễ hội thanh minh trên địa bàn xã Lại Xuân
Lượt xem: 62

Thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña UBND huyÖn, NghÞ quyÕt cña §¶ng uû x· L¹i Xu©n vÒ viÖc tæ chøc lÔ héi thanh minh n¨m 2023.

Bªn canh c¸c nghÜa trang cña c¸c lµng v¨n ho¸. Trªn ®Þa bµn x· L¹i Xu©n hiÖn nay cã nghÜa trang Phi LiÖt lµ mét trong 3 c¬ së cña c«ng ty Mai t¸ng H¶i Phßng. Hµng n¨m vµo dÞp lÔ héi thanh minh, nh©n d©n thËp ph­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng tËp trung viÕng mé t¹i khu vùc nghÜa trang víi sè l­îng lín.

§Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c An ninh trËt tù, an toµn giao th«ng trong thời gian diễn ra lễ hội thanh minh, UBND x· L¹i Xu©n th«ng b¸o mét sè néi dung cô thÓ nh­ sau:

1. Yªu cÇu c«ng ty CP phôc vô mai t¸ng H¶i Phßng chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c diÒu kiÖn cÇn thiÕt vÒ c¬ së vËt chÊt, nh©n lùc phôc vô nhu cÇu th¨m viÕng mé cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng vµ thËp ph­¬ng. Thùc hiÖn tèt viÖc quản lý c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ bªn ngoµi vµo lµm c¸c dÞch vô lau rửa mộ, b¸n hµng ho¸, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô kh¸c trong khu vùc nghÜa trang.

2. Giao cho lùc l­îng c«ng an x· : kÕt hîp víi Ban QL nghÜa trang Phi LiÖt lµm tèt c«ng t¸c An ninh trËt tù, phßng chèng ch¸y næ, ®iÒu tiÕt c¸c ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, an toµn vÒ søc khoÎ vµ tµi s¶n cña nh©n d©n khi th¨m viÕng mé.

3. Yªu cÇu c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã ph­¬ng tiÖn vËn t¶i träng t¶i lín. Trong thêi gian diÔn ra lÔ héi Thanh minh tõ ngµy 01 - 05/4/2023 kh«ng di chuyÓn vµo tuyÕn ®­êng th«n 9, khu vùc dÉn vµo nghÜa trang Phi LiÖt trong thời gian cao điểm từ 6h – 17h ®Ó ®¶m b¶o An toµn giao th«ng.

  4. §Ò nghÞ c¸c gia ®×nh xung quanh khu vùc nghÜa trang kh«ng tæ chøc ho¹t ®éng tr«ng gi÷ xe tù ph¸t, b¸n hµng qu¸n xung quanh khu vùc lèi lªn nghÜa trang g©y mÊt mü quan vµ mÊt an ninh trËt tù.

5. §èi víi c¸c khu vùc nghÜa trang t¹i c¸c lµng v¨n ho¸, §Ò nghÞ H§QT c¸c lµng cã ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o an ninh trËt tù trong thêi gian diÔn ra lÔ héi Thanh minh.  

VËy UBND x· L¹i Xu©n th«ng b¸o ®Ó  c¸c ®¬n vÞ liªn quan vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®­îc biÕt ®¶m b¶o c«ng t¸c tæ chøc lÔ héi Thanh minh n¨m 2023  trªn ®Þa bµn x· L¹i Xu©n ®­îc ®¶m b¶o ./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới