image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Bài tuyên truyền Chào mừng Đại Hội XIII Công đoàn Việt Nam
Lượt xem: 14

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, ngày 06/11/2023 của Liên đoàn Lao động huyện Xuân Trường, Công đoàn cơ sở xã Lại Xuân tuyên truyền về Đại hội tới tất cả các đồng chí cán bộ đoàn viên và người lao động.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân, lao động Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 03/12 tại Hà Nội.

anh tin bai

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở xã Xuân Phương sẽ tập trung tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt tuyên truyền sẽ tập trung vào các nội dung chính gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, sứ mệnh, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là 5 năm vừa qua; đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, nêu bật kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai Nghị quyết; kết quả đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Kết quả tổ chức đại hội công đoàn cơ sở; ý nghĩa, quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” .

Thông qua đợt tuyên truyền đặc biệt này sẽ góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đợn vị nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội. Đồng thời, động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong cơ quan hiện đại, phát triển, phong trào công lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung, hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức. Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; tập trung tuyên truyền mạnh ở cơ sở, các địa điểm công cộng; đảm bảo mọi nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới