image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 15

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 /01/2022 của Thủ tướng Chính phù phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn dến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 17/10/2022 tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, khuyến khích mọi nguồn lực, sự đồng tình của toàn xã hội, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; xác định rõ đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Yêu cầu xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa dạng phong phú, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

Nội dung tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với xã hội. Thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động cùa chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nhận thức đầy dủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao dịch trên không gian mạng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước.

Tuyên truyền mục tiêu tổng quát của Đề án 06 Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, phục vụ giải quyết TTHC và các dịch vụ công trực tuyến khác.

Tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi triển khai Đề án 06 ưu tiên tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực, tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu và việc câp số định danh điện tử cho công dân. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cụ thể có hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và tham gia cùng Đảng và chính quyền thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin tuyên truyền về việc hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, tạo sự minh bạch, rõ ràng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (gian lận thương mại, lừa đảo...) trên không gian mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại...

Thông tin về lộ trình triển khai của Đề án 06. Theo đó, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dàn gắn chip điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật thông tin:

Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh diện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết;

Công dân có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử;

Công dân có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế...;

Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bào hiểm xã hội, y tế, chuyến tiền...).

Tuyên truyền về kết quả thực hiện việc triển khai kết nối thông tin chính thức của Bộ Công an đối với 05 đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tích hợp thẻ Bảo hiểm Y tế lên thẻ Căn cước công dân gắn chip); Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính (sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế); Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đăng ký hợp đồng mua bán điện); Bộ Y tế (dữ liệu tiêm chủng).

Thông tin về kế hoạch triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội... Triên khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip diện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng, giáo dục, quản lý cán bộ công chức... trên nền tảng công nghệ sinh học để cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực điện tử và phục vụ các chính sách an sinh xã hội, người có công đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Thông tin về các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại các địa phương trong việc sử dụng tài khoản định danh, các tiện ích thông qua thẻ Căn cước công dân, ứng dụng VNEID; hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế băng thẻ Căn cước công dân gắn chíp; kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp, hỗ trợ người cao tuổi, người có công... 

Kế hoạch giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đề án 06 năm 2022 và hằng năm; định kỳ tháng, quý và năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để kịp thời có phương án tháo gỡ hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan cung cấp thông tin, bài viết theo từng lĩnh vực cho các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài truyền hình ... về các nội dung liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới