image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
Lượt xem: 51

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lại Xuân năm 2023

 


Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên về tuyên truyền chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thủy Nguyên năm 2023; UBND xã Lại Xuân xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn  xã năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU TUYÊN TRUYỀN

1. Mục tiêu tổng quát

a) Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực tham gia thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn xã.

b) Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về chuyển đổi số.

b) Duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử xã, hệ thống truyền thanh xã.

c) 100% cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở được tập huấn kỹ năng viết tin bài phục vụ công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.

d) Tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mô hình chuyển đổi số thành công, gương điển hình về chuyển đổi số.

đ) Tham gia các cuộc thi, Hội thảo cấp thành phố về Chuyển đổi số.

e) Tối thiểu 50% các trường học tại địa phương có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các buổi học ngoại khóa và các hình thức khác.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thủy Nguyên về công tác chuyển đổi số.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo về chuyển đổi số của thành phố và huyện tại các văn bản: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2023về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 30/3/2023của UBND huyện về thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2023của UBND thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn xã Kỳ Sơn; về Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên về chuyển đổi số huyện Thủy Nguyên năm 2023 trên địa bàn xã.

3. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số.

4. Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số trên địa bàn xã năm 2023: Thể chế số; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; An toàn thông tin mạng; Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số.

5. Thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến mô hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh tấm gương điển hình về chuyển đổi số.

6. Tuyên truyền về Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên zalo.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Có Danh mục nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách xã và huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa và Thông tin

a) Là cơ quan chủ trì, giúp UBND xã triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể  báo cáo UBND huyện theo quy định.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Cổng thông tin điện tử xã, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục của Kế hoạch.

d) Tổng hợp dự toán kinh phí; phối hợp với Ngành Tài chính – Kế toán đề xuất, trình UBND xã phê duyệt kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

2. Công chức Tài chính - Kế toán

Phối hợp với Ngành Văn hóa và Thông tin, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách xã.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Lại Xuân năm 2023 của UBND xã./.

Nơi nhận:

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;

- Các trường học, đơn vị;

- Lưu: VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Chu Thanh Cương

 


DANH MỤC

     Nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 28/02/2023.

 của UBND xã Lại Xuân)

 

STT

Nội dung nhiệm vụ

Thời gian

Phân công trách nhiệm

Bắt đầu

Hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1

Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

2

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số.

Quý IV

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

3

Tổ chức hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung các lĩnh vực: nông nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục…

Quý II

Quý IV

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã.

Các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh xã.

4

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

 

a

Cử cán bộ, công chức, viên chức thông tin cơ sở tham gia tập huấn về tuyên truyền chuyển đổi số

Quý II

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

 

b

Duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử xã.

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

c

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã: Xây dựng Chương trình phát thanh, phát trên sóng truyền thanh của Đài truyền thanh xã; 01chương trình/tuần.

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Đài phát thanh xã

d

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã: Duy trì Chuyên mục phát thanh về “Chuyển đổi số”, 01 Chương trình/tuần, thời lượng 03-05 phút.

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

đ

Tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng: Thông tin tuyên truyền trên các bảng tin tại các cơ sở thôn (khoảng 2-3 tin/tháng tùy vào điều kiện các cơ sở thôn)

Quý I

Quý IV

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã.

10 cơ sở thôn

e

Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo Pano, áp phích, băng rôn, tranh cổ động... tuyên truyền về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Quý I

Quý IV

Ngành Văn hóa và Thông tin

 

g

Tuyên truyền trên mạng xã hội:

- Kịp thời tuyên truyền các hoạt động, sự kiện về các nội dung chuyển đổi số tại các trang Fanpage Facebook Cổng thông tin điện tử xã.

- Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo.

- Khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động tuyên truyền, chia sẻ thông tin về chuyển đổi số trên mạng xã hội.

Quý I

Quý IV

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã.

 

5

Truyền thông trong khối trường học: Tổ chức, xây dựng các tiết học phổ biến các thông tin về chuyển đổi số trong các buổi học ngoại khóa tác các trường trên địa bàn xã.

Quý I

Quý IV

Các Nhà trường

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

6

Tham gia Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Quý I

Quý IV

Đoàn TNCS HCM xã

Các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới